Font

UN Global Compact

I 2023 ble KildeGruppen medlem i UN Global Compact, hvor vi har satt deres ti prinsipper som rettesnor for hvordan vi skal bidra til økt bærekraft i våre virksomheter. Prinsippene er blant annet sentrale i våre nye leverandørkrav, som alle leverandører av en viss størrelse må forplikte seg til å følge.

Åpenhetsloven

Kilde faller inn under kravene i åpenhetsloven, og er dermed forpliktet til å gjøre aktsomhetsvurderinger av våre leverandører og partnere. I 2023 innførte konsernet rutiner og systemer for å utføre og håndtere aktsomhetsvurderinger, og som en del av dette arbeidet måtte alle våre leverandører besvare spørsmål i tråd med åpenhetslovens føringer. Det ble gjennom dette arbeidet ikke avdekket avvik eller behov for tiltak.

Konsernet har kommet langt med i arbeidet med å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser av grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold i virksomheten og produkter/tjenester knyttet til konsernets leverandørkjede. Selskapet vil senest i løpet av juni offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til lovens krav på vår hjemmeside https://www.kilde.no/Baerekraft

Code of Conduct

Alle våre medarbeidere signerte i 2023 konsernets Code of Conduct – som er konsernets felles føringer for etisk adferd. Denne kommer i tillegg til selskapenes individuelle forpliktelser. Kildes Code of Conduct er lagt opp slik at det skal være enkelt for hver medarbeider å ta riktige, etiske valg.

Våre viktigste initiativ, sertifiseringer og medlemskap:

Vår strategiske ambisjon er å integrere bærekraft i alt vi gjør

Kilde begynte i 2022 å strukturere en målrettet innsats for økt bærekraft. Vårt mantra er å gjøre mer med mindre. Miljøfyrtårnsertifisering, Great Place to Work-kartlegging, satsing på bærekrafttjenester og beslutning om å tilslutte oss UN Global Compact er noen av grepene. Vi er også i ferd med å etablere en rapporteringsstruktur basert på ESG-formatet, som omfatter miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Dette vil konsernet rapportere på fra og med 2023.

Kildekonsernet og selskapene har forpliktet seg til en rekke sertifiseringer og medlemskap. Dette gir oss både motivasjon og drivkraft til å styrke vårt bærekraftarbeid, som igjen vil bidra til blant annet tydeligere posisjoner.

Viktige sertifiseringer og medlemskap:

Font, Rectangle, Line
Font
Rectangle, Font
Font
Rectangle, Font

Våre prioriterte bærekraftmål

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 16: Fred, rettferd og velfungerende institusjoner

Kildes tiltak 2023-2025

 • Gjennom målrettet rekruttering og individuelle utviklingsplaner satse på kvinner og jenters muligheter til å styrke kompetanse og gripe utviklende karrieremuligheter.
 • Null-toleranse for diskriminering og seksuell trakassering
 • Stimulere til økt teknologikunnskap blant jenter

Kildes tiltak 2023-2025

 • Utvikle løsninger, med særlig vekt på digital kommunikasjon, som bidrar til likeverd, involvering og utvikling
 • Promotere kommunikasjonsløsninger som både gir gevinst for menneske og miljø
 • Være i forkant av digitale, bærekraftige løsninger
 • Flytte serverløsninger opp i grønne skyløsninger

Kildes tiltak 2023-2025

 • Gjennom direkte og indirekte bidrag og dialog være en ressurs for positiv lokal og regional utvikling
 • Utvikle løsninger som følger kravene til universell utforming
 • Minimere vårt miljøavtrykk gjennom nye teknologiløsninger, interne holdninger og oppgradering av interne systemer og rutiner
 • Satse på utviklende samarbeid; feks Miljøfyrtårn og UN Global Compact

Kildes tiltak 2023-2025

 • Vi skal produsere med mål om bærekraftig bruk av naturressurser
 • Vi skal årlig dokumentere status for våre bærekraftambisjoner
 • Vi skal være en pådriver for at bærekraft blir et viktig vurderingskriterium ved offentlige anskaffelser

Kildes tiltak 2023-2025

 • Vi forplikter oss til å gjøre alt vi kan for å bidra til FNs og EUs klima- og miljømål fram mot 2030. Elektrifisering og digitalisering er viktigste drivere.
 • Vi skal alltid vurdere inn miljøhensyn ved anskaffelser og produksjon
 • Vi skal bevisstgjøre medarbeiderne i hvor viktig det er å gjøre alt for å stanse/redusere klimaendringene

Kildes tiltak 2023-2025

Våre redaktørstyrte medier skal:

 • Dyrke uavhengig kvalitetsjournalistikk
 • Aktivt søke bredere i sin nyhetsformidling
 • Ansvarliggjøre og påvirke myndigheter og forbrukere til å ta bærekraftige valg
 • Skape arenaer mange kan og vil være på
Font
Triangle, Font
Font
Font
Plant, Font
Bird, Beak, Gesture, Font

Den frie journalistikkens viktige samfunnsrolle som demokratibygger

En fri presse er en forutsetning for demokratiet – hvor alle har rett til å bli sett og hørt. Samfunnet trenger kildesikret kvalitetsinnhold som opplyser, engasjerer og motiverer.

KildeGruppens redaktørstyrte aviser kan forsterke både intern og ekstern bevissthet om at redaksjonell frihet er en forutsetning for folkets rett til å mene og bestemme. I dette ligger også et viktig ansvar for å sette kritiske søkelys på samfunnstrender og utvikling.

Med bakgrunn i interessent- og vesentlighetsanalyser har vi prioritert følgende av FNs bærekraftmål. Disse målene er en del av vår integrerte strategi.

E: Miljø og klima

Foto: Atlungstad Golf

Kilde måler gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen den totale påvirkningen våre sertifiserte virksomheter har på miljø og klima. Dette arbeidet inspirerer oss til å finne løsninger som er minst skadelige for miljø og klima. I løpet av 1. halvår 2024.

Rectangle, Font

Kilde måler gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen den totale påvirkningen våre sertifiserte virksomheter har på miljø og klima. Dette arbeidet inspirerer oss til å finne løsninger som er minst skadelige for miljø og klima. I løpet av 1. halvår 2024.

Rectangle, Font

S: Sosialt

Antall medarbeidere 2023:

135

Sykefravær

3,4% (2022: 7 %)

Kvinneandel 2022

Alle ansatte: 40%

Styret: 29%

Konsernledelsen: 38%

Ledende stillinger i konsernselskapene: 29%

Antall skader

1

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs

Kilde har et spennende mangfold av medarbeidere. De er fundamentet for vår vekst og utvikling. Gjennom jevnlige målinger gjennom Great Place to Work (GPTW) kartlegges det psykiske og fysiske arbeidsmiljøet i våre virksomheter.

Siden vi begynte å måle gjennom GPTW i 2021 har målingene vist en markant positiv utvikling – fram til 2023. Dessverre opplevde vi en nedgang i score, som skyldes at 2023 brått ble et utfordrende år. Strammere økonomi, nødvendige beslutninger som påvirket manges arbeidssituasjon og mindre samarbeid på tvers forklarer store deler av nedgangen. Dette er prioriterte områder som konsernet vil jobbe med i 2024.

Selv om det var tilbakegang i score, synes fortsatt 82 prosent av medarbeiderne at de har en flott arbeidsplass. Vi har mange styrker å bygge videre på; dette gjelder særlig frihet under ansvar, sterkt medarbeiderskap og fellesskap, stolthet og indre motivasjon. Våre felles innsatsområder blir å vektlegge tydelig kommunikasjon, vi skal gjennom involvering skape dialog og vi skal se og anerkjenne medarbeiderne for den innsatsen de legger ned i utvikling og vekst.

Vi skal fortsette å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk og livssyn. For å bidra til dette, har bedriften blant annet et tett samarbeid med de tillitsvalgte for å sikre et inkluderende arbeidsmiljø. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil selskapet forsøke å øke kvinneandelen i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav. Eventuell opplevd diskriminering blir kartlagt via medarbeiderundersøkelsen Great Place to Work.

Alle har mulighet for å få anerkjennelse

Ledelsen viser at den setter pris på godt arbeid og ekstra innsats

Ledelsen involverer medarbeiderne i beslutninger som påvirker arbeidet eller arbeidsmiljøet deres

Ledelsen har en klar oppfatning av hvor virksomheten skal og hvordan vi skal komme dit

Medarbeidere blir oppmunteret til å finne balanse mellom deres arbeidsliv og privatliv

Kilde 2024

Kilde 2023

Endring

Tilbakegang - største negative endring

Utvikling 2021 - 2024

Kilde 2021

Kilde 2022

Kilde 2023

Kilde 2024

-22%

-21%

-21%

-19%

-19%

Brown

Samarbeid for regional utvikling

Kilde bidrar til regional utvikling gjennom å være en synlig og attraktiv samarbeidspartner for idrettslag og kulturaktører.

Gjennom våre datterselskaper skaper vi gode relasjoner som gir en vinn-vinn-situasjon, en gjensidig verdiskapning som gir fordeler for begge parter. Det handler om å utnytte hverandres ressurser og kompetanse.

Vårt samfunnsbidrag skjer gjennom fire, ulike kategorier:

Partner – strategisk og forretningsmessig

Samarbeidspartnere

 • Atlungstad Golf
 • HamKam
 • Elverum Håndball Elite
 • Storhamar Hockey Elite
 • Storhamar Håndball Elite
 • Park gründer og næringshus

Samarbeid: Vi har felles mål!

Forretningsmessig orientert

Foto: HamKam Kvinner

Samarbeidspartnere

 • HamKam Kvinner
 • HIL
 • Brumunddal Fotball
 • Innlandet Friidrettskrets
 • Ringsaker Fotball
 • Fotballaget Fart
 • Moelven Idrettslag Friidrett
 • Stange Sportsklubb
 • Ringsaker Operaen

Samfunnsbidrag: Vi bryr oss!

Tiltak som fremmer kulturmangfold. Klubber og foreninger som stimulerer til fysisk og sosial aktivitet.

Foto: Anjazz.no

Eksempler

 • Anjazz Hamar
 • Festspillene i Elverum
 • Hamar Teater
 • Venues
 • Tjuvholmen Arena Event AS
 • HOA

Reklametiltak: Vi er synlige!

Bidrar til å utvikle noe positivt for samfunnet. Gir synlighet rundt merkevaren.

Aktiviteter

 • Annonseplasser og skilt for å skape synlighet rundt merkevaren

G: Virksomhetsstyring

Et integrert og utviklende ansvar

Kildes styre og ledelse har forpliktet seg til å integrere samfunnsansvar og bærekraft inn som drivere både internt og eksternt. Styret har det overordnede ansvaret for at konsernet med tilhørende selskaper følger formelle og selvpålagte krav til bærekraftig forretning, etikk, menneskerettigheter, antikorrupsjon og diskriminering. I våre strategiske intensjoner er det vedtatt at bærekraft skal stå sentralt i våre prioriteringer og valg. Bærekraft og ansvarlig forretning er derfor også sentrale tema i vår forretningsstrategi.

Etter styrets anbefaling og konsernledelsens beslutning er det etablert en egen enhet, Konserntjenester, som har et særskilt ansvar for at konsernet etterlever sine forpliktelser – og satser på å utvikle innovative, målrettede tiltak som styrker hele gruppens innsats for etikk og bærekraft.

Kildes styringsstruktur for bærekraftinnsats

Kildes styrings-struktur for bærekraftinnsats

Mandat Kildes bærekraftavdeling:

 • Utvikling av bærekraftstrategi: Bærekraftavdelingen er ansvarlig for utviklingen av organisasjonens bærekraftstrategi i tråd med virksomhetens verdier og overordnede mål.
 • Implementering av bærekraftmål: De skal sikre at bærekraftmål blir integrert i alle relevante forretningsprosesser og avdelinger. Dette inkluderer å sette konkrete mål, overvåke fremskritt og rapportere resultater.
 • Stakeholder-engasjement: Avdelingen skal koordinere og delta i dialog med interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører, samfunn og myndigheter, for å forstå og adressere deres bekymringer og forventninger.
 • Risikostyring og compliance: Bærekraftavdelingen skal identifisere og vurdere bærekraftrisikoer knyttet til virksomheten og sikre at organisasjonen oppfyller relevante lover, forskrifter og bransjestandarder.
 • Rapportering og kommunikasjon: De skal utarbeide årlige bærekraftapporteringer som kommuniserer organisasjonens bærekraftytelse og fremgang til interessenter, samt delta i eksterne rangeringer og rangeringsprosesser.
 • Kapasitetsbygging og bevissthet: Avdelingen er ansvarlig for å bygge kapasitet og øke bevisstheten internt om bærekraftige praksiser gjennom opplæring, opplæringsprogrammer og kommunikasjonskampanjer.
 • Innovasjon og partnerskap: De skal identifisere muligheter for innovasjon innen bærekraft og etablere strategiske partnerskap med andre organisasjoner, akademiske institusjoner og ikke-statlige organisasjoner for å fremme felles bærekraftmål.